REGULAMIN PLEBISCYTU
Lista ORGANIC LIFE TOP 50


 

1. Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się plebiscyt “Lista ORGANIC LIFE TOP 50” (zwany dalej “Plebiscytem”).
 2. Regulamin (“Regulamin”) stanowi podstawę Plebiscytu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 3. Organizatorem Plebiscytu jest  Agencja Wydawnicza GELTZ MEDIA, wydawca serwisów www.organicznezycie.pl oraz www.hipoalergiczni.pl, z siedzibą w Poznaniu 61-608, ul. Błażeja 14 K/7, posiadająca numer REGON 634488143, NIP 779-145-49-70, zwana dalej “Organizatorem”.
 1. Partnerem Plebiscytu jest Stowarzyszenie HAPPY EVOLUTION GLOBAL ASSOCIATION posiadająca numer REGON: 365745705 I NIP: 9721267749.
 2. Plebiscyt trwa w okresie od 04.03.2021 r. do 30.09.2021 roku i prowadzony jest za pośrednictwem Internetu, na stronach serwisu Organizatora www.organicznezycie.pl. Uczestnik bierze udział w Plebiscycie od chwili wysłania zgłoszenia udziału na wskazany adres mailowy, do chwili zakończenia Plebiscytu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału wysłanej również drogą mailową konkurs@hipoalergiczni.pl.
 3. Plebiscyt przebiega pod nadzorem niezależnego Stowarzyszenia FORUM Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego w Warszawie, w osobie prezesa – Prof. dr hab. Ewy Rembiałkowskiej.
 4. Celem Plebiscytu jest promocja etyki w polskiej ekologii i propagacja niezależnych mediów oraz naukowców. Celem jest także wspieranie nurtu samowystarczalności i redukcji konsumpcji motywowanej nie potrzebami, lecz nachalną reklamą. Organizator wraz z Partnerami i Patronami ma również na celu stworzenie przestrzeni, w której nominowane i wyróżniane podmioty i osoby będą miały szansę stać się wzorcami do naśladowania i rozpoznawalnymi bohaterami polskiej sceny ekologicznej.

Dodatkowo, Organizator, dzięki współpracy z Partnerami i Patronami, pragnie stworzyć nowe możliwości wielkiej wymiany kontaktów ekologicznych, umożliwiających producentom znalezienie bardziej ekologicznych dostawców i rozwiązań, a konsumentom szeroką gamę najbardziej ekologicznych i etycznie wykonywanych wyrobów i rozwiązań, w tym usług, np. medycznych.

 1. Patronat honorowy nad Plebiscytem objęli:

– Stowarzyszenie Happy Evolution Global Association
– Stowarzyszenie FORUM Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego
– Stowarzyszenie Polskich Mediów
– Warszawska Izba Gospodarcza
– Stowarzyszenie Przejrzyj Na Oczy
– Polskie Stowarzyszenie Ajurwedy PRANA
– Fundacja im. St. Karłowskiego Juchowo
– Agencja Security in practice
– Agencja Little Greenfinity
– Zrzeszenie Studentów Polskich Szkoły Głównej Handlowej EKOstudent

 

2. Udział w Plebiscycie
 1. Uczestnikami Plebiscytu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Plebiscycie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Zgłoszenie i udział w Plebiscycie jest bezpłatny. Ewentualne datki Uczestników są dobrowolne i w całości przeznaczane na działalność edukacyjną skierowaną do młodzieży. Jedną z form może być zakup magazynu Hipoalergiczni dla lokalnych szkół i przedszkoli.
 3. Do Plebiscytu mogą być zgłaszane wyłącznie osoby, marki i usługi związane z rynkiem ekologicznym – zgodnie z kategoriami określonymi w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu.
  Z udziału w Plebiscycie wyłączone są produkty będące marką własną zagranicznych sieci handlowych.
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby lub nazwy, a także poszerzenia kategorii w trakcie trwania Plebiscytu. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia bądź połączenia danej / danych kategorii w przypadku, w którym zgłoszenia nie do danej kategorii nie wpłyną.
 4. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

W przypadku rażącego lub wielokrotnego naruszenia zasad wymienionych w regulaminie Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Plebiscytu.

 1. Przystąpienie do Plebiscytu w sposób określony w § 3 ust. 2 Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Plebiscycie.
 2. Uczestnictwa w Plebiscycie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania medalu, nie można przenosić na inne osoby.
 3. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2019.1781 wersja od 19 września 2019 r.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia jego Laureatów, publicznego udostępnienia w Internecie listy imion i nazwisk Laureatów Plebiscytu i przyznania im medali lub dyplomów przewidzianych niniejszym Regulaminem. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe Laureatów Plebiscytu zostaną przekazane Partnerowi w celu wydania medali lub dyplomów przewidzianych niniejszym Regulaminem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie medalu lub dyplomu w plebiscycie. Uczestnikowi Plebiscytu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych. Organizator zastrzega, że prace w plebiscycie, imiona i nazwiska Laureatów Plebiscytu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Plebiscytu na stronach serwisu internetowego www.organicznezycie.pl i www.hipoalergiczni.pl. Uczestnik Plebiscytu wyraża zgodę na opublikowanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim.
3. Przebieg Plebiscytu
 1. Warunkiem udziału w Plebiscycie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz zgłoszenie swojego udziału w Plebiscycie zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu, do 30 kwietnia 2021 r.
 2. Zadanie w plebiscycie polega na przygotowaniu opisu własnej osoby (w tym swojej marki), jako reprezentanta zmian ekologicznych w Polsce na jeden z dwóch sposobów:
  • tekstowo-fotograficzny: opis siebie jako twórcy marki oraz marki – w tekście nie dłuższym niż 2000 znaków nie licząc spacji i załączenie zdjęcia portretowego (względnie małżonków) oraz zdjęcia ekologicznych produktów, ekologicznego miejsca, efektu zrealizowanego ekologicznego projektu.
  • filmowy: opowiedzenie własnej historii i idei, a także jak ekologiczne przedsięwzięcie wpłynęło na lokalną społeczność i przyszłość ludzkości w ciągu 90-120 sekund.

Zgłoszenie w plebiscycie należy przesłać e-mailem na adres: konkurs@hipoalergiczni.pl lub za pomocą FORMULARZA.

Materiał zdjęciowy oraz filmowy należy wysłać za pomocą bezpłatnego narzędzia: www.wetransfer.com.

Alternatywnie zgłoszenia przyjmowane są również poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej Organizatora www.organicznezycie.pl lub za pomocą tradycyjnej poczty i materiałów umieszczonych na nośniku pamięci USB (CD nie będą respektowane). Zgłoszenie powinno spełniać poniższe wymogi techniczne:

  • Dane identyfikujące Uczestnika – firmę oraz osobę: imię, nazwisko, nazwa podmiotu, adres, nr NIP, www
  • Kolorowe zdjęcie Uczestnika (wymagania techniczne: jpg, rozdzielczość 300 dpi) wraz z opisem
  • Materiał filmowy powinien mieć format MPEG-4 lub MOV lub przesłany jako link do publikacji YouTube, z zastrzeżeniem, iż nie jest dłuższy niż 2 minuty i nie jest krótszy niż 1 minuta.
  • Uczestnik Plebiscytu ma prawo zgłosić się maksymalnie 1 /jeden raz do danej kategorii.

Udział w Plebiscycie mogą wziąć osoby i firmy posiadające aktualny i ważny w danej branży certyfikat ekologiczny, np.: ECOCERT Organic w branży kosmetycznej, Listek BIO lub Demeter w branży spożywczej, ÖKO-Tex w branży tekstylnej i dalej odpowiednio. Jedynie branże, które są zasadniczo zwolnione z obowiązku posiadania certyfikatu (np. nawozy biologiczne przeznaczone do upraw ekologicznych, posiadające stosowny dokument potwierdzający) mogą wziąć udział bez aktualnego certyfikatu. W sprawach wyjątkowych, prosimy o kontakt na adres konkursowy.

 1. Zgłoszenie w plebiscycie należy wysyłać tak, aby wpłynęło na serwer Organizatora w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 5. Zgłoszenia, które wpłyną na serwer Organizatora przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Plebiscycie.
 2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii pocztowych, czy wynikających z zaniedbań Uczestnika Plebiscytu.
 3. Po przesłaniu zgłoszenia w plebiscycie, uczestnik może dokonywać w nim zmiany tylko do 30.04.2021 r.
  Nominowany może nadesłać tylko jedno zgłoszenie (markę, produkt) w bieżącym plebiscycie. W przypadku, gdy Nominowany prześle więcej niż jedno zgłoszenie w plebiscycie (dwie marki, kilka projektów), to do udziału w Plebiscycie zostanie dopuszczone to zgłoszenie, które nadeszło na serwer jako pierwsze. Osoby trzecie mogą nominować nielimitowaną liczbę podmiotów, marek i projektów – ograniczenie nie dotyczy osób, które  dokonują zgłoszenia innych osób.
  Zgłoszenie w plebiscycie może zostać opublikowane w sekcji w plebiscycie w serwisie www.organicznezycie.pl oraz na fanpage’u @Hipoalergiczni, prowadzonym na stronie internetowej http://facebook.com.
 4. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu czuwać będzie Jury, złożone z przedstawicieli Organizatora, organizacji patronujących i Partnera. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora i Partnera wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 5. Etapy Plebiscytu

Plebiscyt „Lista ORGANIC LIFE TOP 50” składa się z następujących etapów:

  1. W pierwszym etapie, trwającym od 4 marca 2021 do 30 kwietnia 2021 r., przyjmujemy NOMINACJE – propozycje Kandydatów do medali zgłaszane przez nich samych lub osoby trzecie, za pośrednictwem formularza elektronicznego zgłoszenia na stronie organizatora www.organicznezycie.pl.
  2. W drugim etapie, trwającym od 1 maja 2021 do 31 lipca 2021 roku Jury weryfikuje zgłoszonych Kandydatów, czyli tzw. NOMINACJE i typuje jako Uczestników, dokonując weryfikacji certyfikacji ekologicznej oraz kompletności danych Uczestnika. Następnie, zweryfikowana lista zostaje wysłana do Prezesa Stowarzyszenia FORUM Rolnictwa Ekologicznego celem akceptacji. Ostateczna lista Uczestników jest proszona drogą pisemną o uzupełnienie materiałów wizyjno-tekstowych celem wyboru najlepszych zgłoszeń, a co za tym idzie – wygranych.
  3. W trzecim etapie, trwającym od 1 sierpnia 2021 do 7 sierpnia 2021 roku Jury oddaje swoje głosy na Uczestników, których typuje jako Laureatów, wypełniając ankietę dołączoną do dokumentacji Jury. Następnie, Jury odsyła kopertę z Laureatami do Prezesa Stowarzyszenia FORUM Rolnictwa Ekologicznego celem weryfikacji.
  4. W czwartym etapie Prezes Stowarzyszenia FORUM Rolnictwa Ekologicznego przesyła akceptację wyników konkursu do Organizatora w terminie do 15 sierpnia 2021 roku.
  5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 30 września 2021 roku online oraz podczas uroczystej gali w dniu 25 września 2021 r. w Juchowie.
4. Laureaci w Plebiscycie
 1. W wyniku Plebiscytu Jury, o którym mowa w § 3 ust. 5, wyłoni 50 zdobywców medali i dyplomów, których zgłoszenia zostaną uznane za najciekawsze i najbardziej uzasadnione. Jury wybierze również 10 zdobywców wyróżnień.
 2. Laureaci mogą otrzymać tylko jeden medal/dyplom w Plebiscycie w danej edycji.
 3. Medale lub dyplomy i Nagrody w Plebiscycie:
  • Medal/dyplom ORGANIC LIFE TOP 50 – przyznawane 50 najbardziej wyróżniającym się osobom i podmiotom, na drodze obrad Jury
  • Wyróżnienie ORGANIC LIFE TOP 50  – dyplom dla 10 osób lub podmiotów przyznany w modelu wybranym przez Jury
  • Nagroda Publiczności ORGANIC LIFE TOP 50 – w trakcie wydarzenia dopuszczana jest możliwość wyłonienia Laureata tak zwanej Nagrody Publiczności, wybieranej na żywo.
 4. Dane Laureatów Plebiscytu (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na stronach serwisu internetowego www.organicznezycie.pl w dniu 30.09.2021 roku.
 5. W czasie trzech dni roboczych od ogłoszenia wyników Plebiscytu Organizator skontaktuje się z Laureatami na podany w zgłoszeniu w plebiscycie adres e-mail w celu ustalenia szczegółów publikacji (nazwa, marka, link do www).
 6. Jeżeli Laureat Plebiscytu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, bądź nie odbierze przyznanego mu medalu/dyplomu w terminie do siedmiu dni roboczych od ogłoszenia, jego prawo do wyróżnienia wygasa.
 7. Organizator, Partner i Jury nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niepodania lub podania przez Laureata nieprawdziwych lub nieaktualnych danych uniemożliwiających wydanie mu medalu lub dyplomu. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do medalu / dyplomu / wyróżnienia.
 8. Medale lub dyplomy w plebiscycie będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na nagrodę rzeczową.
 9. W przypadku wygaśnięcia prawa Laureata Plebiscytu do medalu lub dyplomu pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.
 10. Organizator Plebiscytu zastrzega sobie możliwość wręczenia dodatkowych nagród w nowych kategoriach, nie przedstawionych w Załączniku nr 1.
 11. Prawo do wykorzystywania znaku w celach marketingowych:

11.1. Laureatom, którzy zwyciężyli w poszczególnych kategoriach Plebiscytu i otrzymali medale lub dyplomy, Organizator przyznaje prawo do bezpłatnego wykorzystywania w działaniach marketingowych znaku graficznego „ORGANIC LIFE TOP 50” oraz sformułowania „Laureat w Plebiscycie ORGANIC LIFE TOP 50” z oznaczeniem danego roku. Fraza ta i znak mogą być wykorzystywane wyłącznie w obszarze objętym zgłoszeniem (kategoria, osoba, produkt, usługa, projekt). Stosowanie znaku i frazy niezgodnie z prawdą będzie obarczone sankcjami finansowymi i odebraniem medalu lub dyplomu oraz przyznanych praw.
11.2. Laureatom, którzy otrzymali wyróżnienie w Plebiscycie, Organizator przyznaje prawo do bezpłatnego wykorzystywania w działaniach marketingowych sformułowania „Wyróżniony w Plebiscycie ORGANIC LIFE TOP 50” z oznaczeniem danego roku. Fraza ta może być wykorzystywana wyłącznie w obszarze objętym zgłoszeniem (kategoria, osoba, produkt, usługa, projekt). Stosowanie znaku i frazy niezgodnie z prawdą będzie obarczone sankcjami finansowymi i odebraniem wyróżnienia oraz przyznanych praw.
11.3. Uczestnicy zobowiązują się, że znak „ORGANIC LIFE TOP 50”  będzie przez nich używany wyłącznie w formie, wymiarach i zgodnie z wzorem graficznym przekazanym przez Organizatora.

11.4. Prawo do wykorzystywania znaków „ORGANIC LIFE TOP 50” i fraz „Laureat/wyróżniony w Plebiscycie ORGANIC LIFE TOP 50” nie może być przenoszone na rzecz osób trzecich.

5. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z organizacją Plebiscytu należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora: Agencja Wydawnicza GELTZ MEDIA, wydawca serwisów www.organicznezycie.pl oraz www.hipoalergiczni.pl, pod adres korespondencyjny: Poznań 61-608, ul. Błażeja 10 F/4, z dopiskiem “Lista ORGANIC LIFE TOP 50” w terminie do 30 dni od daty zakończenia Plebiscytu.
 2. Reklamacje dotyczące wygranych w plebiscycie należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Poznań 61-608, ul. Błażeja 10 F/4, z dopiskiem “Lista ORGANIC LIFE TOP 50” w terminie do 30 dni od daty otrzymania nagrody w plebiscycie.
 3. Reklamacje należy składać osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego) lub imiennie na konkursowy adres e-mail: konkurs@hipoalergiczni.pl.
 4. Reklamacje przesłane po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku uczestnik Plebiscytu zostanie poinformowany na piśmie przesłanym na adres podany w reklamacji.
6. Postanowienia Końcowe
 1. Regulamin Plebiscytu jest dostępny w czasie jego trwania w redakcji Organizatora oraz w serwisie www.organicznezycie.pl, a także www.hipoalergiczni.pl w sekcji TOP50.
 2. Wszelkie informacje o Plebiscycie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: konkurs@hipoalergiczni.pl.
 4. Złamanie ustaleń regulaminu Plebiscytu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w konkursie.
 5. Wszelkie spory dotyczące przebiegu Plebiscytu oraz innych kwestii z nim związanych, w tym w szczególności dotyczące korzystania ze znaku „ORGANIC LIFE TOP 50„, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 6. Zgłoszenie przez Uczestnika Plebiscytu do udziału w konkursie jest równoznaczne z jego zgodą na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 04.03.2021 r.

 


Załącznik nr 1 – Kategorie Plebiscytu


Kategoria nr 1 – ROLNIK
Kategoria nr 2 – SADOWNIK
Kategoria nr 3 – PSZCZELARZ
Kategoria nr 4 – PRODUCENT ŻYWNOŚCI ROŚLINNEJ
Kategoria nr 5 – PRODUCENT ŻYWNOŚCI ZWIERZĘCEJ
Kategoria nr 6 – PRODUCENT SUPLEMENTÓW
Kategoria nr 7 – PRODUCENT ŚRODKÓW WSPIERANIA GLEBY
Kategoria nr 8 – PRODUCENT ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
Kategoria nr 9 – PRODUCENT KOSMETYKÓW KOLOROWYCH
Kategoria nr 10 – PRODUCENT KOSMETYKI PIELĘGNACYJNEJ
Kategoria nr 11 – PRODUCENT ŚRODKÓW MYJĄCYCH DO CIAŁA
Kategoria nr 12 – PRODUCENT URZĄDZEŃ I AGD
Kategoria nr 13 – PRODUCENT AKCESORIÓW GOSP. DOMOWEGO
Kategoria nr 14 – WYTWÓRCA ARTYKUŁÓW TEKSTYLNYCH
Kategoria nr 15 – ARCHITEKT
Kategoria nr 16 – FIRMA BUDOWLANA
Kategoria nr 17 – PRODUCENT ZABAWEK DLA DZIECI
Kategoria nr 18 – ZIELARZ
Kategoria nr 19 – LEKARZ
Kategoria nr 20 – NAUKOWIEC
Kategoria nr 21 – DZIAŁACZ
Kategoria nr 22 – STOWARZYSZENIE
Kategoria nr 23 – FUNDACJA
Kategoria nr 24 – SOJUSZ/KOALICJA
Kategoria nr 25 – PRASA
Kategoria nr 26 – KANAŁ YOUTUBE
Kategoria nr 27 – BLOG
Kategoria nr 28 – KLUB
Kategoria nr 29 – INICJATYWA
Kategoria nr 30 – KSIĄŻKA
Kategoria nr 31 – INSTYTUCJA CERTYFIKACYJNA
Kategoria nr 32 – CENTRUM MEDYCZNE/LABORATORIUM
Kategoria nr 33 – HURTOWNIK
Kategoria nr 34 – DETALISTA
Kategoria nr 35 – SIEĆ HANDLOWA
Kategoria nr 36 – DIETETYK
Kategoria nr 37 – PRAWNIK
Kategoria nr 38 – OSOBOWOŚĆ
Kategoria nr 39 – ORGANIZATOR WYDARZEŃ
Kategoria nr 40 – KONSUMENT
Kategoria nr 41 – SPORTOWIEC
Kategoria nr 42 – HOTEL
Kategoria nr 43 – RESTAURACJA
Kategoria nr 44 – SZKOŁA
Kategoria nr 45 – INNOWACJA
Kategoria nr 46 – GMINA
Kategoria nr 47 – PRZEDSZKOLE
Kategoria nr 48 – ZŁOBEK
Kategoria nr 49 – RYBAK
Kategoria nr 50 – PRODUCENT OPAKOWAŃ.


ROZSZERZENIE KATEGORII DLA PRODUCENTÓW WYROBÓW (kategorii 4 i 5):

 

ROŚLINNYCH:

Napoje
– Herbaty
– Herbaty funkcjonalne i owocowe
– Kawy zbożowe
– Kawy w ziarnach i mielone
– Wody
– Napoje
– Soki, nektary
– Syropy
– Napoje energetyczne i izotoniczne

Artykuły spożywcze
– Płatki zbożowe
– Dżemy, marmolady, powidła, konfitury
– Makarony
– Produkty sypkie
– Ketchupy
– Musztardy, chrzany
– Dania gotowe w słoikach i puszkach
– Dania gotowe mrożone i schłodzone
– Półprodukty, produkty do pieczenia ciast, bakalie
– Desery instant
– Sosy i fixy
– Przyprawy suche
– Octy
– Produkty spożywcze inne (roślinne)
– Napoje roślinne (mleko)
– Sery i jogurty wegańskie
– Oliwy i oleje
– Kiszonki, kombucha, kimchi

Słodycze i słone przekąski
– Produkty czekoladowe paczkowane
– Praliny i bombonierki
– Czekolada w tabliczkach
– Słodycze nieczekoladowe
– Ciastka
– Batony i wafelki
– Przekąski słodkie
– Przekąski słone

Alkohole
– Wina
– Wina musujące i szampany
– Wódki czyste
– Wódki kolorowe i smakowe
– Alkohole mocne kolorowe
– Alkohole mocne pozostałe
– Piwa
– Piwa smakowe i niskoalkoholowe
– Napoje niskoalkoholowe i cydry

ZWIERZĘCYCH

Nabiał
– Mleko i napoje mleczne
– Jogurty i desery mleczne
– Lody
– Serki kanapkowe i topione
– Sery pleśniowe
– Sery żółte twarde
– Sery pozostałe

Tłuszcze
– Masło, w tym klarowane
– Smalec

Wędliny
– Wędliny na wagę
– Wędliny konfekcjonowane
– Pasztety i konserwy mięsne

Ryby i przetwory rybne
– Ryby i przetwory rybne
– Owoce morza

Produkty impulsowe, karmy dla zwierząt
– Produkty impulsowe spożywcze
– Produkty i artykuły OTC
– Karmy dla zwierzątZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie mojego wizerunku w postaci fotografii cyfrowej oraz materiału wideo, w związku z plebiscytem organizowanym przez agencję wydawniczą GELTZ MEDIA, na stronach www organizatora, kanałach social media organizatora oraz Partnerów, a także w mediach: Internecie, prasie, telewizji. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji działań organizowanych przez agencję wydawniczą GELTZ MEDIA. Znam swoje prawo do wycofania zgody w każdym czasie.

Podpisują wszystkie osoby widniejące na zdjęciu lub w materiale filmowym:

Lp.

Imię i nazwisko Miejsce, data, podpis
1.
2.
3.
4.
5.

 

Zgłoś swoją kandydaturę – wypełnij FORMULARZ