prof. dr hab. Beata Kuczyńska

Ekspert w dziedzinie ekologicznej produkcji zwierzęcej

Prof. dr hab. Beata Kuczyńska jest pierwszą przedstawicielką nauki w SGGW, która prowadziła badania nad jakością mleka ekologicznego w porównaniu z mlekiem konwencjonalnym i opublikowała szereg prac naukowych w tym zakresie.

Prof. Kuczyńska pracuje jako naukowiec w Instytucie Nauk o Zwierzętach w Katedrze Hodowli Zwierząt, jako nauczyciel akademicki na Wydziale Hodowli, Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt SGGW, a wykłady po angielsku prowadzi na Wydziale Rolnictwa i Ekologii.

Tematyka badawcza prof. Kuczyńskiej jest bardzo bogata i dotyczy badania jakości odżywczej i technologicznej mleka w warunkach produkcji ekologicznej i konwencjonalnej, zawartości składników biologicznie czynnych w mleku, wdrażania nowatorskich metod ograniczania występowania chorób i pasożytów zwierząt gospodarskich w warunkach produkcji ekologicznej, wzbogacania mleka w wybrane składniki bioaktywne w gospodarstwach niskonakładowych i ekologicznych oraz określenia czynników wpływających na jakość surowców i produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego.

Prof. Kuczyńska jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego i prowadzi szkolenia dla rolników w zakresie ekologicznej hodowli krów.

Absolwentka Wydziału Zootechniki SGGW oraz podyplomowych studiów na Wydziale Chemii UW w zakresie zastosowań chemii w ochronie środowiska oraz na Wydziale Nauk o Żywności SGGW i Wydziale Farmacji WUM w zakresie zastosowania nowoczesnych instrumentalnych metod analitycznych w badaniach bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i pasz. Od 2002 roku pracuje w SGGW, w tym od 2013 na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Dodatkowo pełni funkcje opiekuna Laboratorium Oceny Mleka i Mięsa w Zakładzie Hodowli Bydła, zajmując się pełną organizacją i nadzorem naukowym nad czterema pracowniami: analiz fizyko-chemicznych, mikrobiologiczną, chromatograficzną i biotechnologiczną. Była kierownikiem 3 projektów naukowo-badawczych, a we współpracy z innymi jednostkami naukowymi w 5. brała udział jako wykonawca. Obecnie kieruje projektem finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt.: Zawartość składników biologicznie czynnych w mleku w trakcie pełnej laktacji w powiązaniu z parametrami biochemicznymi krwi wysokowydajnych krów rasy PHF.

Autorka 60 opracowań naukowych. Promotor 20 prac dyplomowych.

Jej pasją jest propagowanie wiedzy na temat prozdrowotnych składników diety.